Knihy, eBooky, eAudio, CD a DVD v cudzom jazyku.
Napíšte nám čo hľadáte
Eurobooks > Obchodné podmienky

Obchodné podmienky kníhkupectva Eurobooks

Čl. I Rozsah služieb kníhkupectva Eurobooks

1.1 Kníhkupectvo Eurobooks poskytuje široký výber zahraničných titulov (tlačené knihy, elektronické knihy, odborné časopisy a podobne), audio knihy, DVD a software formou priameho predaja v kníhkupectve, na základe osobných objednávok a prostredníctvom elektronického obchodu. Poskytuje tiež služby zákazníkom formou objednávania vybraných titulov zo zahraničia od vydavateľov alebo od distributérov. V prípade, že je titul nedostupný sprostredkuje Eurobooks objednanie týchto kníh z medzinárodnej siete kníhkupcov ako použitý titul.

Čl. II Ustanovenia o objednávaní kníh

2.1 Ceny zahraničných titulov a ostatných publikácií vrátane diel nahraných na nosičoch sú zmluvné a sú platné výhradne pre nákup v internetovom obchode. Kníhkupectvo Eurobooks pri stanovení ceny vychádza z katalógových cien jednotlivých vydavateľov a z kurzu danej meny v Národnej banke Slovenska v deň dovozu tovaru zo zahraničia. Stáli zákazníci majú právo využívať cenovo zvýhodnené služby poskytované na základe obratu, alebo špeciálnej ponuky.

2.2 Objednávky (ústne, písomné, z ponuky www.eurobooks.sk, alebo prostredníctvom elektronickej pošty) sú záväzné a možno ich zrušiť len po vzájomnej dohode. V prípade, že si zákazník nevyzdvihne objednaný tovar, alebo neprevezme zásielku doručenú na základe jeho objednávky, má právo Eurobooks požadovať náhradu vzniknutej škody. Zakúpený tovar prostredníctvom internetového obchodu www.eurobooks.sk je možné vrátiť do 7 dní od prevzatia tovaru v zmysle zákona 108/200 Z.z. Pri vrátení tovaru musíte doložiť kópiu dokladu o zakúpení - potvrdenie z pošty spolu s faktúrou a uviesť bežný účet v banke na ktorý chcete vrátiť sumu za vrátený tovar. Tovar zaslaný späť na dobierku neakceptujeme. V prípade, že ste si tovar prevzali osobne v predajni, je nutný pokladničný doklad. Tovar nie je možný vrátiť ani vymeniť v prípadoch keď je tovar poškodený, nesie znaky používania, bol objednaný špeciálne na objednávku zákazníka, bol zbavený pôvodného obalu (DVD, CD audio, software na nosičoch atď.). Elektronické knihy nie je možné vrátiť.

2.3 Zákazník je pri objednaní informovaný o cene publikácie v mene platnej v Slovenskej republike (vrátane DPH). Kníhkupectvo si vyhradzuje zmenu katalógových cien iba vtedy, keď sa v období medzi objednávkou a jej realizáciou preukázateľné zmenila zo strany zahraničného dodávateľa. Služby spojené s objednávaním vybraných titulov zo zahraničia sa poskytujú spravidla bez dodatočných platieb za služby. Informácie, ktoré zákazník poskytuje prostredníctvom objednávkového formulára, slúžia výlučne pre potrebu poskytnutia konkrétnej služby a nebudú ďalej poskytované tretím osobám ani inak komerčne využívané.

2.4 Ak je konkrétna objednávka spojená s dodatočnými nákladmi (poštovné, bankové služby, zvýšené dopravné náklady a podobne), dohodne sa vopred, alebo priebežne, cena za tieto služby, respektíve zvýšenie ceny publikácie v závislosti od skutočne vynaložených nákladov.

2.5 V prípade objednávky väčšieho množstva literatúry, alebo odborných titulov, ktoré nie sú komerčného charakteru, môže kníhkupectvo požadovať od zákazníka zaplatenie zálohy až do výšky katalógovej ceny. V prípade, že kníhkupectvo nedokáže realizovať objednávku, vráti zálohu zákazníkovi v plnej výške.

2.6 Termíny dodávok objednaných publikácií závisia od dodávateľov. Dostupné tituly vybavujeme do 24 hodín, od domácich dodávateľov sú disponibilné do 5 pracovných dní. V prípade zmluvných európskych dodávateľov je obvyklá doba dodávky 2-3 týždne. Ak ide o tituly, ktoré je nutné objednať v zahraničí a u dodávateľov, s ktorými nemá kníhkupectvo ešte uzatvorený zmluvný vzťah, dodávka sa môže predlžiť. O prípadných zmenách dodacích lehôt sú zákazníci ihneď informovaní.

2.7 Zákazníci platia za dodané knihy v mene platnej v Slovenskej republike buď v hotovosti cez registračnú pokladňu kníhkupectva, platobnou alebo kreditnou kartou cez terminál kníhkupectva, prevodom peňažných prostriedkov a internet bankingom na základe vystavenej faktúry, alebo na dobierku podľa dohody. Na dodaný tovar sa vzťahujú reklamačné podmienky podľa všeobecne záväzných právnych predpisov platných v Slovenskej republike.

Čl. III Ustanovenia o používaní elektronických kníh (eBooks) objednávaných online cez www.eurobooks.sk

3.1 Zákazník sa pri nákupe musí zaregistrovať na www.eurobooks.sk. Pri registrácií musí uviesť svoju e-mailovú adresu, kde mu má byť zaslaná URL linka na stiahnutie eBook.

3.2 eBooks sú chránené proti neoprávnenému kopírovaniu a tlačeniu (DRM) a môžu byť využívané v autorizovanom čítacom zariadení (PC, čítačka, mobilný telefón a podobne), ktoré spĺňajú technické požiadavky a majú nainštalovanú a registrovanú verziu programu Adobe Digital Edition ( ADE). ADE je voľne dostupný program na stránke výrobcu.

3.3 eBooks sa môžu kúpiť iba prevodom na účet. URL linka na stiahnutie vám bude zaslaná ihneď po tom, ako prebehne prevod na účet.

3.4 URL linka umožňuje stiahnutie eBook tri rázy bez časového obmedzenia.

Čl. IV Ochrana osobných údajov

4.1. Spoločnosť Eurobooks s.r.o. (ďalej len „Predávajúci") uchováva osobné údaje poskytnuté fyzickou alebo právnickou osobou, ktorá si zakúpila prostredníctvom elektronického obchodu na stránke www.eurobooks.sk tovar (ďalej len „Kupujúci) výlučne za účelom plnenia a dodatočného potvrdenia podmienok kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi Kupujúcim a Predávajúcim na diaľku prostredníctvom elektronického obchodu na internete, za účelom spracovania elektronickej objednávky, realizácie dodávky, zúčtovania platieb a k nevyhnutnej komunikácii medzi zmluvnými stranami po dobu desiatich rokov.

4.2. Predávajúci nevydá údaje Kupujúceho tretím osobám, s výnimkou subdodávateľov, sprostredkovateľov Predávajúceho, aj to len tie údaje, ktoré sú nevyhnutné pre úspešné uskutočnenie dodávky. Predávajúci postupuje pri zaobchádzaní s osobnými údajmi Kupujúceho v súlade s ustanoveniami zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Objednaním tovaru prostredníctvom elektronického obchodu na stránke www.eurobooks.sk Kupujúci potvrdzuje, že svoje osobné údaje poskytol Predávajúcemu dobrovoľne a súhlasí s ich spracúvaním v evidencii Predávajúceho, pokiaľ nie sú v rozpore s právnymi predpismi, a tiež so sprístupňovaním a poskytovaním údajov tretím osobám a štátnym inštitúciám za podmienok a v rozsahu ustanovenom právnymi predpismi.

4.3. Kupujúci súhlasí s tým, aby Predávajúci poveril spracúvaním osobných údajov sprostredkovateľa.

4.4. Kupujúci prehlasuje, že všetky ním uvedené údaje sú pravdivé. Kupujúci prehlasuje, že si je vedomý dôsledkov uvedenia nepravdivých údajov, obzvlášť skutočnosti, že by takéto konanie mohlo byť klasifikované ako trestný čin.

4.5. Kupujúci splnomocňuje Predávajúceho na overenie si poskytnutých informácií o kreditnej karte v príslušnom call-centre banky alebo spoločnosti, ktorá kreditnú kartu vydala.

Tieto Obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 1.1.2014.

Orgán dozoru:
Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
Prievozská 32, P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
tel. č.: 02/ 58272 172; 02/58272 104
fax č.: 02/ 58272 170

Kniha týždňa

Eurobooks na Facebooku

Facebook
Verified by Visa MasterCard SecureCode